Lapsistrategia edistää lasten oikeuksia, mutta myös vanhempien hyvinvointia

Suomi 2020 ensimmäisen kansallisen lapsistrategiansa, hurraa! Yhtenäinen lapsistrategia on suuri edistysaskel. Sen tavoitteena on luoda aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi. Tässä blogissa nostan esiin kolme lapsistrategian teemaa, jotka edistävät paitsi lasten oikeuksia ja hyvinvointia, myös meille vanhemmille sujuvaa arkea:

  1. perheystävällinen työelämä

  2. laadukas ja maksuton varhaiskasvatus

  3. toimivat ja saavutettavat perheiden palvelut


1. Perheystävällinen työelämä

Lapsistrategiassa nostetaan esiin toimivan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen merkitys.

Perheystävällinen työelämä lähtee liikkeelle ennen kaikkea asenteista ja johtamisesta. Se vaatii aitoa halua sovittaa yhteen perheiden ainutlaatuisia elämäntilanteita ja työnantajan tarpeita.


Nykytilanteessa perheiden erilaisten tilanteiden huomioimiselle ja työn ja perheen yhteensovittamiselle on monia kynnyksiä. Suomessa esimerkiksi ollaan edelleen usein on-off-mallissa, jossa ollaan joko 100 % työelämässä tai 100 % kotona lasten kanssa. Olisikin tärkeää löytää keinoja sovittaa työ- ja perhearkea ketterämmin yhteen esimerkiksi osa-aikatyötä tai joustavaa työntekoa mahdollistamalla.


Perheystävällinen työelämä lähtee liikkeelle ennen kaikkea asenteista ja aidosta halusta sovittaa yhteen perheen ainutlaatuista elämäntilannetta ja työnantajan tarpeita. Perheystävällisyys on myös työnantajille kilpailuvaltti. Tarjoamalla mahdollisuuden sovittaa joustavasti yhteen työn tekoa ja perhe-elämää työnantaja pystyy sitouttamaan parhaita osaajia ja panostamaan samalla työntekijöiden hyvinvointiin.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Panostetaan siihen, että Helsinki ottaa henkilöstöpolitiikassa huomioon työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet ja mahdollistaa henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin!


2. Laadukas ja maksuton varhaiskasvatus on lapsen etu


Tutkimuksissa on havaittu, että laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistumisella on merkitystä myöhemmän oppimisen kannalta. Suomessa varhaiskasvatukseen osallistutaan vähemmän moniin muihin maihin verrattuna, vaikka laadukkaasta varhaiskasvatuksesta olisi pitkäkestoista hyötyä lapsen kehitykselle.

Uudessa lapsistrategiassa annetaan varhaiskasvatukselle tunnustusta osana koulutusjärjestelmää. Tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta mm. asiakasmaksuja pienentämällä, maksuttomuutta laajentamalla ja pidemmällä aikavälillä muuttamalla varhaiskasvatus kokonaan maksuttomaksi. Lisäksi lapsistrategiassa nostetaan esiin varhaiskasvatuksen laatuun panostaminen turvaamalla riittävä ja korkeasti koulutettu henkilöstö sekä toiminnan monipuolinen arviointi ja kehittäminen.


Laadukas ja saavutettava varhaiskasvatus on panostus lastemme tulevaisuuteen ja edellytys myös vanhempien työssäkäynnille. Varhaiskasvatuksen tulee olla lähellä ja saatavilla silloin, kun perhe sitä tarvitsee. Askeleet kohti varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen siirtymistä ovat tärkeitä, jotta jokaisella lapsella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä osaksi varhaiskasvatuksen tuomasta hyvästä.


Samalla tavalla myös varhaiskasvatuksen laatu on perheille tärkeää. Kun varhaiskasvatuksen laatuun voi luottaa, vanhemmat voivat turvallisin mielin osallistua työelämään. Laadukkaan varhaiskasvatuksen tekevät sitoutuneet ja hyvinvoivat varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Helsingissä erityisesti koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista on ollut huutava pula. Kaupungin tuleekin panostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkaukseen ja työoloihin. Riittävän pienet ryhmäkoot ja toimivat sijaisjärjestelyt ovat avainasemassa.


3. Toimivat ja saavutettavat perheiden palvelut

Lapsistrategian yhdeksi päätavoitteeksi on nostettu lasten hyvä elämä, jota tukee toimiva lasten ja perheiden palvelujärjestelmä. Haasteena on tunnistettu palvelujärjestelmän sirpaloituminen ja siiloutuminen: tukea ei välttämättä saa yhden pysähdyksen taktiikalla, eikä yhteistyö eri tahojen välillä välttämättä ole sujuvaa.

Arjessa tärkeään asemaan nousevat helposti saavutettavat lähipalvelut. Esimerkiksi uudet perhekeskukset helpottavat arkea monille, mutta matkat palvelujen piiriin ovat saattaneet pidentyä.

Lapsiperheiden palvelujärjestelmässä tulisi huomioida paremmin perheiden erilaiset elämäntilanteet sekä työn ja perheen yhteensovittaminen. Digitaalisia yhteydenpitokanavia tulisi kehittää ja palveluiden ilta- ja viikonloppuaikoja lisätä.
Kokonaisuudessaan lapsistrategia tähtää lapsi- ja perhemyönteiseen Suomeen, joka investoi lasten ja perheiden hyvinvointiin. Lue koko hieno strategia täältä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162864/VN_2021_8.pdf?sequence=4&isAllowed=y


Annica Moore

_DSC3747.jpg

Moi! Kiva, että löysit tänne. 

Tämä on Annica Mooren blogi. Kerron täällä työstäni, perhevapaista, lapsiperhearjesta ja työelämän kehittämisestä, mutta myös ajatuksistani Helsingin kehittämiseksi. 

 

Olen Vihreiden ehdokas kuntavaaleissa 2021.